Idioma

Les salinetes de Novelda i el barranc de la sal


El brollador del "Barranc de les Salinetes" o La Font Salada” es troba enclavat en el terme municipal de Novelda, a uns 5 Km al nord de la població, a la mateixa vora de l'autovia A-31 (Km 218) i aboca les seues aigües a l'esmentat barranc, anomenat també "Barranc de La Sal", que al seu torn desemboca en el Riu Vinalopó, pel seu marge esquerre, a l'altura del castell de La Mola.
 

El brollador naix en la mateixa marge esquerre de l'esmentat barranc a uns 400 m corrent a dalt del pont d'accés a l'antic Balneari de les Salinetes. La presència del brollador ha donat lloc al topònim del propi barranc, la partida rural on s'hi troba enclavat -Salinetes Altas, Salinetes Bajas- tal com s'arreplega en el Registre de la Propietat i que inequívocament explicita el seu ús i aprofitament.
 

Aquest brollador té una llarga tradició en usos populars, tant de tipus sanitari com econòmic. En l'Edat Mitjana i fins al segle XVIII s'explotaven xicotetes salines que proporcionaven sal a la ramaderia i als restants usos, preferentment en l'adobat d'olives i també de pells. La xicoteta producció generada es distribuïa a nivell comarcal. El seu ús com a explotació es va abandonar a primers del segle XIX pel millor aprofitament de les salines marines, molt pròximes. Des de temps immemorial, la tradició popular ha atribuït a aquestes aigües propietats curatives per a processos reumàtics i traumàtics, així com dermatològics. S'usaven, i continuen usant-se en unes basses realitzades en el propi barranc on es prenen uns banys rudimentaris sense massa condicions.
Com a conseqüència d'aquest ús secular cap a 1850 es van realitzar excavacions en un lloc pròxim, a uns 400 m de distància, trobant un xicotet cabal d'aigua que va resultar ser molt diferent: de menor salinitat, sulfhídrica i més freda. Aquest minat va servir de base per a la construcció del “Balneari de Salinetas”, inaugurat en 1855 i que va arribar a aconseguir gran renom. Tancat en 1931, el seu gran edifici d'hostalatge va patir grans desperfectes durant la Guerra Civil i després va ser derruït per a aprofitar les bigues de fusta i altres materials. 

Durant els anys 60 i 70 es va acabar de derruir la sala de banys i destrossat les seues banyeres de marbre i en l'actualitat sols queda en peu i en estat acceptable la caseta de pedra que protegeix el naixement en la boca del minat i part de l'ermita. El minat ja esgotat i de cabal inapreciable impedeix la seua recuperació. Trist final per a una institució que va mantenir per quasi cent anys el prestigi de la activitat balneària.      
 
                                                                            

El cabal del brollador és d'uns 318 litres per minut i la concentració sals també és molt constant; al voltant de 181 grams per litre, quan la salinitat mitjana de l'aigua del mar és d'uns 35 grams per litre i lleugerament àcida (PH = 6,6). L'elevada concentració en clorurs, sodi, sulfats i calci que presenta aquest brollador n'és un indicador del seu origen: la dissolució de roques d'algeps i halites. Una altra dada d'interès a considerar és la temperatura de l'aigua de la surgència que es manté constantment al voltant de 20,7ºC. La densitat d'aquesta aigua és de 1,127 g/cm, si tenim en compte que la densitat mitjana del cos humà és de 0,95 g/cm3, ens farem una idea de la flotabilitat que s'experimenten les persones usuàries de les basses.

Aquest brollador s'alimenta del sistema aqüífer de la Serra del Cid d'uns 20 Km2 d'extensió que es carrega per infiltració de l'aigua de pluja -segons es pot observar en els esquemes adjunts-, amb una quantia estimada d'uns 0,3 hm3/any. L'aigua circula en sentit est-oest i la descàrrega es produeix per circulació ascendent a favor de la falla del Vinalopó. La profunditat a la que arriba l'aigua abans de sorgir a la superfície es reflexa en la temperatura de surgència, 20,7ºC. Cal tenir en compte que la temperatura del subsòl augmenta 3ºC cada 100 m de profunditat.

A partir d'aquestes dades i fent un senzill càlcul matemàtic resulta que del brollador de les Salinetes ixen anualment més de 30 tones de sals que van dipositant-se en el llit del barranc i que al final van a parar al seu col·lector principal, el riu Vinalopó, provocant un augment notable de la salinitat de les seues aigües, la qual cosa condiciona el seu aprofitament per al reg i dóna lloc a l'aparició d'una vegetació de ribera composta per plantes adaptades a les altes concentracions de sal, la vegetació halòfila.
    
Des del brollador de les Salinetes i al llarg de 3,68 Km discorre el "Barranc de la Sal" fins la seua confluència amb el riu Vinalopó, a 1,56 Km del Castell de la Mola i el santuari de la Magdalena. El curs d'aigua procedent de la Serra del Cid, alimentat de tant en tant per les aigües pluvials, ha anat obrint-se camí fins confluir en el col·lector del Vinalopó constituint un paisatge altament erosionat que ha deixat al descobert els diferents materials (margues, algeps, argiles, arenisques...) que ens mostren la història d'aquests terrenys que pertanyen a la unitat geològica del Prebètic Meridional o Prebètic d'Alacant. 
Ara farem una passejada pel fons del barranc trepitjant la sal que, degut a l'evaporació, s'ha dipositat als marges del llit, entre roques que presenten un cromatisme d'una bellesa inigualable, paisatge de tant en tant interromput per les basses o “clots” que, amb els materials del terreny, s'han construït per retenir l'aigua i poder ser utilitzades per al bany.   

 
En aquest punt del barranc es reflexa l'evolució del ferrocarril a la província d'Alacant. A sobre de l'arc, la línia de ferrocarril Madrid-Alacant inaugurada per Isabel II el 25 de maig de 1858 i, per damunt, la moderna línia de l'AVE inaugurada al juny de 2013.

Punt de confluència del Barranc de la Sal amb el riu Vinalopó
 A uns centenars de metres de la confluència del Barranc de la Sal amb el Vinalopó, llit amunt, trobem dos “clots” situats al marge esquerre de l'exigu corrent d'aigua d'aquest riu que són utilitzats per al bany majoritàriament per habitants de Novelda i Monòver. L'aigües d'aquests “clots” brollen del sòl del llit del riu i, a pesar de tenir la mateixa procedència -l'aqüífer de la serra del Cid- presenten propietats químiques totalment diferents.
El primer que trobarem té l'aigua d'un color ocre amarronat, és aigua ferruginosa degut a l'alt contingut de minerals de ferro que té en dissolució.
I el segon, d'aigües més clares, amb un lleuger olor a ous podrits degut al gas sulfhídric que porten disolt, són aigües sulfuroses, molt preuades per al bany atès les seus propietats terapèutiques.
A les vores del riu trobem un bosquet de ribera constituït majoritàriament per plantes adaptades a l'elevada salinitat del sòl (vegetació halòfila), on hi podem trobar tamarius (Tamarix sp), canyís o senill (Phragmites australis), salat blanc (Atriplex halimus), salsona (Inula chrithmoides), herba blanca (Halimione portulacoides), salat ver (Suaeda vera), trenca l'olla (Limonium sp) i d'altres.
Salat blanc
En primer planol, espiga de canyís, al fons, tamarius o tamarits

Herba blanca o herba portulacoide
Salsona

Trenca l'olla
Salat ver


I per finalitzar aquesta pàgina, una vista del castell de la Mola i el santuari de la Magdalena presa des del riu Vinalopó. Si t'animes a fer l'excursió, les distàncies són curtes (compte! mentre no t'enfiles per la senda del camí de Santiago).                                                                                                                  
 

2 comentaris: